COLLECTION ITEM

Aden | 17 March 2024

Lieutenant Rupert Conder with Muscat Tribesmen in Aden

Lieutenant Rupert Conder with Muscat Tribesmen in Aden Royal Anglian Regiment

Description: Lieutenant Rupert Conder with Muscat Tribesmen in Aden Royal Anglian Regiment.

DUXRA : 2004 8505 H